Nuotoliniai metodai ir fizinė okeanografija

Nuotoliniai aplinkos tyrimai susiję su kosminių mokslinių misijų ir aerofotografijos duomenų panaudojimu aplinkotyroje ir aplinkosaugoje. Pagrindiniai JMTC mokslininkų tyrimų interesai – vandens ekosistemų optinių savybių ir biologinių parametrų matavimai, palydovinių duomenų kalibravimas ir validavimas su in situ duomenimis siekiant sukurti lokalius vandens parametrų algoritmus, šių duomenų taikymas hidrologinių ir biologinių parametrų (fitoplanktono ir makrofitų funkcinių grupių ir jų erdvinio pasiskirstymo, pigmentų koncentracijos, vandens skaidrumo ir fotinės zonos, suspenduotosios ir ištirpusios organinės medžiagos ir kt.) ir ekosistemose vykstančių procesų (vandens „žydėjimo“, fitoplanktono produkcijos ir sąveikos su biogeocheminiais virsmais) tyrimams, aplinkos būklės stebėsenai ir vandens kokybės vertinimui. 

Fizinės okeanografijos kryptis apima Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens fizinių rodiklių, tokiu kaip vandens lygis, vandens  temperatūra, druskingumas, ledo danga, bangavimas  ir jų kaitą įtakojančių aplinkos faktorių (oro temperatūra, vėjo rėžimas, saulės spinduliuotė ir kt.) pokyčių tyrimą tiek laike tiek erdvėje.  JMTC mokslininkų esminiai moksliniai interesai – apvelingo Pietrytinėje Baltijos jūroje charakteristikų tyrimai, bangų klimato ir jų įtaka kranto linijai ilgalaikiai tyrimai, pagrindinių fizikinių vandens kokybės parametrų kitimo priklausomybės nuo klimato kaitos įvertinimas statistiniais metodais tiek laike tiek ir erdvėje.