Apie jūros mokslų ir technologijų centrą

Jūros mokslų ir technologijų centras (JMTC) yra tarpdalykinis mokslo padalinys, sukurtas nuo 1991 m. Klaipėdos universitete veikusių mokslo institutų ir centrų pagrindu. JMTC skirtas jungti jūros ekologijos, inžinerijos ir technologinių krypčių mokslininkus naujų mokslo idėjų įgyvendinimui ir jų sklaidai bakalauro, magistro ir doktorantūros studijose.

JMTC svarbiausi tikslai:

  • Vystyti fundamentinius, mokslinės, techninės, eksperimentinės ir socialinės ekonominės plėtros jūrinius tarpkryptinius tyrimus, siekiant tarptautinio bendradarbiavimo ir lyderystės Baltijos jūros regione.
  • Mokslo žiniomis ir inovacijomis prisidėti prie Lietuvos ekonomikos jūrinio sektoriaus vystymo, skatinti darnų jūros išteklių naudojimą ir jūros aplinkos išsaugojimą.
  • Plėtoti bendradarbiavimą tarp mokslo, studijų ir verslo teikiant atviros prieigos paslaugas.
  • Suburti ir ugdyti jūrinio mokslo potencialą.

Centre atliekami kompleksiniai okeanografiniai tyrimai, apimantys jūrinių geo- ir ekosistemų fizinę, cheminę, geologinę ir biologinę struktūrą, funkcionavimą, įvairius gamtinius ir antropogeninius procesus. Technologinių mokslų specialistai vykdo jūrinių konstrukcijų patikimumo ir ilgalaikiškumo, jūrų transporto energetikos ir laivų aplinkosaugos, jūrinių mechatroninių sistemų dinamikos, jūros aplinkos ir technologijų poveikio ergonominių sistemų stabilumui tyrimus. Centras taip pat vykdo ūkio subjektų užsakomus taikomuosius tyrimus, skirtus užtikrinti Lietuvos pajūrio ekonominį augimą ir darnų vystymą. Tokie tyrimai apima Klaipėdos uosto gilinimo ir Šventosios uosto rekonstrukcijos ekologines ekspertizes, naftos gavybos ir transportavimo poveikio aplinkai mažinimą, jūrinės vėjo energetikos darnų vystymą, pajūrio juostos tvarkymo ir krantų apsaugos nuo erozijos priemonių stebėseną, gamtos vertybių išsaugojimą pajūrio ir jūrinėse saugomose teritorijose ir kt.